MISSA DEL DESCREURE Miquel Brunet

12.00

Missa del descreure no pretén qüestionar l’espiritualitat ni tampoc la fe d’altri. Lluny d’això, a partir del decàleg de les “10 Estratègies de manipulació mediàtica” (coincidència ideològica entre Sylvain Timsit i Noam Chomsky), aquesta obra vol ser un clam que ens convida a abraçar el saber i el pensar, en contra de l’obediència imposada del creure abnegat i sense condicions. CD FÍSIC & DESCARREGABLE The Unbelieving Mass is not intended to question the spirituality or faith of another. Far from it, from the decalogue of the “10 Strategies of Media Manipulation” (ideolo- gical coincidence between Sylvain Timsit and Noam Chomsky), this work wants to be a cry that invites us to embrace knowledge and thinking, against the imposed obedience of selfless and unconditional belief.

SKU: OECD57 Categoria:

Descripció

CD FÍSIC & DESCARREGABLE

Miquel Brunet

Missa del Descreure, per a Celebrant, Soprano, Baríton,  i Ensemble instrumental.

“Human nature will not flourish, any more than a potato, if it be planted and re-planted, for too long a series of generations, in the same worn-out soil.”  Nathaniel Hawthorne. The Scarlet Letters

Amb la Missa del descreure, el compositor vol expressar la seva crisi de fe en l’espècie humana a l’hora de relacionar-se col·lectivament, després d’un llarg camí d’esperança en un canvi de model social. La cruel inhumanitat que repeteix models cíclics d’estupidesa i falta de valors humans. Cansat de pensar que l’home és un ésser superior a altres espècies, l’autor cerca en la música una manera més profunda d’expressar el seu escepticisme i decepció, que vagi més enllà d’intentar una revolució twitaire, que tanmateix, ara per ara no canvia res. Al contrari, ens converteix en més submisos al sistema capitalista i augmenta així la fragilitat humana.

Missa del descreure és una convidada a desaprendre la pràctica de l’obediència sistemàtica i la fe que ens han imposat sense condicions al llarg de segles, i que ara ens condueix amb més virulència que mai amb l’ús de la tecnologia i les pantalles. Una litúrgia creativa alhora que una reflexió sobre la incapacitat de l’ésser humà per a millorar moralment i èticament amb el consegüent abandonament progressiu de la capacitat de comprometre’s amb la dignitat social.

És també un escèptic qüestionament de la “presumpta” bondat que se’ns pressuposa en tant que éssers humans racionals però que en la pràctica diària de l’ofici de viure no es manifesta ni s’exerceix.

En essència la Missa del descreure és un acte de contrició basat en un profund descrèdit en aquelles institucions cobdicioses que el mateix humà ha creat i que amaguen les maniobres de distracció d’uns poders i unes estructures polítiques que, lluny d’acompanyar els humans al llarg de llur existència, amaguen uns objectius econòmics depredadors i una política persecutòria en format digital envers tot aquell que faci perillar els seus interessos. Una baula en aquest engranatge adoctrinador són els mitjans de comunicació al serveis de les elits: ells són els predicadors que dirigeixen els ramats de creients, direccionant-los interessadament, tant a les urnes com al consum desaforat i innecessari, que tindrà el tràgic final de la destrucció ecològica del planeta.

Potser trobareu a faltar en aquesta obra la intervenció de les veus del cor, sempre presents en les misses d’altres compositors. L’he omesa ben intenciona- dament per simbolitzar el menysteniment del poble per part d’aquells que ansien aconseguir llurs objectius beneficiosos sense cap escrúpol.

La destrucció ecològica del planeta, la maquinària cibernètica manipuladora al servei de l’enriquiment d’uns pocs, el llastre de les guerres històriques, l’abandonament de la solidaritat, la vulneració constant al dret de la lli- bertat d’expressió i la retallada de més drets socials en augment, la reiterada constatació dels abusos sexuals de l’Església, són només alguns dels fets que ens haurien d’empènyer a entonar coralment i de manera compartida i universal un Mea Culpa per la responsabilitat en l’augment de la col·lectiva degradació social de l’espècie humana.

Missa del descreure no pretén qüestionar l’espiritualitat ni tampoc la fe d’altri. Lluny d’això, a partir del decàleg de les “10 Estratègies de manipu- lació mediàtica” (coincidència ideològica entre Sylvain Timsit i Noam Chomsky), aquesta obra vol ser un clam que ens convida a abraçar el saber i el pensar, en contra de l’obediència imposada del creure abnegat i sense condicions.

Miquel Brunet, 2020

Miquel Brunet

The Unbelieving Mass
for Celebrant, Soprano, Baritone,  and Instrumental ensemble

“Human nature will not flourish, any more than a potato, if it be planted and re-planted, for too long a series of generations, in the same worn-out soil.”

Nathaniel Hawthorne. The Scarlet Letters

With The Unbelieving Mass the composer, after a long time period of hope in a change in social model, wants to express his crisis of faith in the human species when it organizes collectively. Is the observation of the cruel inhumanity that repeats cyclical patterns of stupidity and lack of human values. Tired of believe that a man is a being superior to other species, the author seeks in music a deeper way to express his skepticism and disappointment, which goes beyond attempting a twitter revolution, which, however, actually nothing changes. More on this, it makes us more submissive to the capitalist system and thus increases human fragility.

The Unbelieving Mass is an invitation to unlearn the practice of systematic obedi- ence and faith that has been imposed on us unconditionally over the centuries, and which now leads us with more virulence than ever with the use of radical technology and screens. Is also a creative liturgy, a reflection on the inability of the human being to improve on the time morally and ethically with the consequent progressive abandonment of the capacity to commit oneself to social dignity.

It is also a skeptical self questioning of the “presumed” kindness that is presup- posed as rational human beings but which in the daily practice of the craft of living is not manifested or exercised.
In essence, the The unbelieving Mass is an act of contrition based on a deep dis- credit in those greedy institutions that human beings have created and that hide the distraction maneuvers of economical powers and political structures that far from accompanying humans to the throughout their existence, they hide predatory economic goals and a persecutory policy in digital format towards anyone who endangers their interests.

An essential tool in this indoctrinating gear is the mass media serving to the elites: they are the preachers who lead the flocks of believers, directing them with interest, both to the poll elections and to the outrageous and unnecessary consump- tion, which will have the tragic end of the ecological destruction of the planet.

Perhaps you will miss in this work the intervention of the voices of the choir, always present in the masses of other composers. I have omitted it well intentionally to symbolize how gouvernments and political structures ignore citizens and real people in order to achieve their beneficial goals without no scruples.

The ecological destruction of the planet, the manipulative cyber machinery in the service of the enrichment of few ones, the burden of historical wars, the abandonment of solidarity, the constant violation of the right to freedom of expression and the cutting of more social rights on the rise, the repeated finding of sexual abuse by the Church, are just some of the facts that should push us to sing chorally and in a shared and universal way a Mea Culpa for the responsibility in the increase of the Collective social degradation of the human species.

The Unbelieving Mass is not intended to question the spirituality or faith of another. Far from it, from the decalogue of the “10 Strategies of Media Manipulation” (ideolo- gical coincidence between Sylvain Timsit and Noam Chomsky), this work wants to be a cry that invites us to embrace knowledge and thinking, against the imposed obedience of selfless and unconditional belief.

Miquel Brunet, 2020

Ressenyes

Encara no hi ha ressenyes.

Sigues el primer a opinar “MISSA DEL DESCREURE Miquel Brunet”

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

També et recomanem…